Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (André Rößler) via webbplatsen www.nogutter.de. Om inget annat avtalats, motsätter vi oss att du inkluderar dina egna villkor som du använder.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras till hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Upprättande av avtalet

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor och/eller tillhandahållande av reparationstjänster.

(2) Genom att placera respektive produkt på vår webbplats lämnar vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal enligt de villkor som anges i produktbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via systemet med kundkorg på nätet enligt följande:
Varorna och/eller reparationstjänsterna som ska köpas placeras i "varukorgen". Du kan när som helst öppna "varukorgen" via motsvarande knapp i navigeringsfältet och göra ändringar där.
Efter att du har öppnat sidan "Checkout" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor visas alla beställningsuppgifter än en gång på sidan med översikt över beställningen.
Om du använder ett system för omedelbar betalning (t.ex. PayPal / PayPal Express) som betalningsmetod kommer du antingen till sidan med orderöversikt i vår webbutik eller först till webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning. Om du omdirigeras till respektive system för omedelbar betalning, gör du rätt val eller anger dina uppgifter där. Slutligen kommer du att omdirigeras tillbaka till vår webbutik till sidan för översikt av beställningen.
Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera alla uppgifter igen, ändra dem (även via webbläsarens "tillbaka"-funktion) eller avbryta köpet. Genom att skicka beställningen via knappen "beställning mot betalning" förklarar du att du juridiskt bindande accepterar erbjudandet, varigenom avtalet sluts.

(4) Dina önskemål om att utarbeta ett anbud är inte bindande för dig. Vi lämnar ett bindande erbjudande till dig i textform (t.ex. via e-post) som du kan acceptera inom 5 dagar.

(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet är delvis automatiserad via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress som du har angett till oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och framför allt att det inte hindras av SPAM-filter.

§ 3 Individuellt utformade varor

(1) Du ska förse oss med lämplig information, texter eller filer som krävs för den individuella utformningen av varorna via onlinebeställningssystemet eller via e-post senast omedelbart efter att avtalet har ingåtts. Våra eventuella specifikationer om filformat ska följas.

(2) Du förbinder dig att inte överföra några uppgifter vars innehåll strider mot tredje parts rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrättigheter, varumärkesrättigheter) eller bryter mot gällande lagar. Du friskriver oss uttryckligen från alla anspråk från tredje part i detta sammanhang. Detta gäller även kostnaderna för det juridiska ombud som krävs i detta sammanhang.

(3) Vi kontrollerar inte att de överförda uppgifterna är korrekta och tar i detta avseende inget ansvar för fel.

(4) I den mån det anges i respektive erbjudande får du en korrigering av utkastet från oss som du måste kontrollera utan dröjsmål. Om du samtycker till utkastet ska du ge utkastet fritt spelrum för verkställighet genom att kontrasignera det i textform (t.ex. e-post). Konstruktionsarbetet kommer inte att utföras utan ditt godkännande. Du ansvarar för att kontrollera att beviset är korrekt och fullständigt och att informera oss om eventuella fel. Vi tar inget ansvar för fel som inte har överklagats.

(5) I den mån vi skapar texter, bilder, grafik och design för dig som en del av den individuella designen är dessa föremål för upphovsrätt. Det är inte tillåtet att använda, reproducera eller ändra enskilda delar eller hela innehållet utan vårt uttryckliga samtycke. Om inget annat avtalats överlåter vi till dig rätten att använda de upphovsrättsskyddade verk som skapats för dig under en obegränsad tidsperiod. Det är uttryckligen förbjudet att göra de skyddade verken eller delar av dem tillgängliga för tredje part på något sätt, vare sig privat eller kommersiellt. Överlåtelsen av nyttjanderätten är villkorad av att den överenskomna köpesumman betalas i sin helhet.

§ 4 Tillhandahållande av tjänster vid reparationer

(1) I den mån reparationstjänsterna är föremål för avtalet är vi skyldiga det reparationsarbete som följer av servicebeskrivningen. Vi ska utföra dessa uppgifter så gott vi vet och tror, antingen personligen eller genom tredje part.

(2) Du är skyldig att samarbeta, i synnerhet måste du beskriva felet på anordningen så utförligt som möjligt och tillhandahålla den defekta anordningen.

(3) Du ska stå för kostnaderna för att skicka den defekta enheten till oss.

§ 5 Förbehållsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån den gäller fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.

(3) Om du är företagare gäller dessutom följande:

a) Vi behåller äganderätten till varorna tills alla fordringar som uppstår i samband med den aktuella affärsrelationen har betalats i sin helhet. Innan äganderätten till de varor som omfattas av äganderättsförbehållet överförs är det inte tillåtet att pantsätta eller överföra äganderätten som säkerhet.

b) Du får sälja varorna vidare inom ramen för den ordinarie verksamheten. I det här fallet överlåter du redan nu alla fordringar till ett belopp motsvarande fakturabeloppet som du får från återförsäljningen till oss; vi godkänner överlåtelsen. Du har också rätt att driva in fordran. Om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter på ett korrekt sätt förbehåller vi oss dock rätten att driva in fordran själv.

c) Om reservationsvarorna kombineras och blandas, förvärvar vi delägarskap i den nya varan i förhållande till fakturavärdet av reservationsvarorna i förhållande till de övriga bearbetade varorna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att på din begäran frigöra de säkerheter som vi har rätt till i den mån det realiserbara värdet av våra säkerheter överstiger den fordran som ska säkras med mer än 10 %. Valet av de säkerheter som skall frisläppas skall åligga oss.

§ 6 Garanti

(1) De lagstadgade rättigheterna till ansvar för fel ska tillämpas.

(2) När det gäller begagnade varor ska garantitiden vara ett år från det att varorna levererats, med avvikelse från lagstadgade bestämmelser. Den ettåriga garantitiden gäller inte för skador som orsakats av oss på grund av skada på liv, lem eller hälsa och grovt vårdslös eller uppsåtlig skada eller bedrägligt uppsåt från leverantörens sida, samt vid anspråk på grund av regressrätt enligt §§ 478, 479 BGB.

(3) Om du är företagare ska följande gälla med avvikelse från punkt 1:

a) Endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivning ska anses vara överenskomna som varans kvalitet, men inte annan reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.

b) Du är skyldig att omedelbart och noggrant undersöka varorna på avvikelser i kvalitet och kvantitet och att meddela oss uppenbara brister skriftligen (t.ex. via e-post) inom 7 dagar efter mottagandet av varorna. Detta gäller även dolda fel som upptäcks senare. Garantianspråk ska vara uteslutna vid brott mot skyldigheten att inspektera och anmäla fel.

c) I händelse av defekter ska vi, efter eget gottfinnande, ge garanti genom att avhjälpa defekten eller ersätta leveransen. Om avhjälpandet av fel misslyckas kan du efter eget gottfinnande kräva prisavdrag eller häva avtalet. Avhjälpande av fel ska anses ha misslyckats efter ett andra misslyckat försök, om inte föremålets eller felets art eller andra omständigheter tyder på något annat. Vid avhjälpande av fel är vi inte skyldiga att stå för de ökade kostnader som uppstår till följd av överföringen av varorna till en annan plats än platsen för utförandet, förutsatt att överföringen inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

d) Garantiperioden är ett år från det att varorna har levererats. Den förkortade garantitiden gäller inte för skador som orsakats av oss på grund av skada på liv, lem eller hälsa och skador som orsakats av grov vårdslöshet, uppsåt eller bedrägligt uppsåt, samt vid anspråk på grund av regressrätt enligt §§ 478, 479 BGB.

(4) Om du är företagare ska följande gälla för reparationstjänster som avviker från punkt 1:

Du är skyldig att omedelbart och omsorgsfullt kontrollera den tillhandahållna tjänsten och att anmäla uppenbara fel och brister i textform (t.ex. e-post) inom 7 dagar efter att du fått kännedom om dem eller möjlighet att få kännedom om dem; det räcker med att skicka i rätt tid för att tidsfristen ska kunna hållas. Detta gäller även dolda fel som upptäcks senare.
Vid brott mot denna skyldighet att anmäla fel ska garantianspråk inte kunna göras gällande.

§ 7 Ansvar

(1) Vi är i varje enskilt fall utan begränsning ansvariga för skador som uppstår till följd av skada på liv, lem eller hälsa. Dessutom är vi ansvariga utan begränsning i alla fall av uppsåt och grov vårdslöshet, vid bedrägligt döljande av en defekt, vid övertagande av en garanti för köpobjektets kvalitet och i alla andra fall som regleras av lagen.

(2) Ansvaret för defekter inom ramen för den lagstadgade garantin regleras av motsvarande bestämmelse i vår kundinformation (del II) och våra allmänna villkor (del I) .

(3) I den mån väsentliga avtalsförpliktelser påverkas är vårt ansvar för lätt vårdslöshet begränsat till den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Väsentliga avtalsförpliktelser är väsentliga förpliktelser som följer av avtalets art och vars överträdelse skulle äventyra uppnåendet av avtalets syfte samt förpliktelser som avtalet ålägger oss enligt dess innehåll för att uppnå avtalets syfte, vars uppfyllande överhuvudtaget gör det möjligt att genomföra avtalet på ett korrekt sätt och vilkas efterlevnad du regelbundet kan förlita dig på.

(4) Vid brott mot immateriella avtalsförpliktelser är ansvaret uteslutet vid lätt försumliga pliktbrott.

(5) Datakommunikation via Internet kan inte garanteras vara felfri och/eller tillgänglig vid alla tidpunkter i enlighet med den aktuella tekniken. I detta avseende är vi inte ansvariga för att webbplatsen och de tjänster som erbjuds där är ständigt och oavbrutet tillgängliga.

§ 8 Val av lag

(1) Tysk lag ska tillämpas. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån som det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs till följd av detta (förmånlighetsprincipen).

(2) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska uttryckligen inte tillämpas.

§ 9 Skydd av minderåriga

(1) Vid försäljning av varor som omfattas av bestämmelserna i den tyska lagen om ungdomsskydd (Jugendschutzgesetz) ingår vi endast avtalsförhållanden med kunder som har uppnått den lagstadgade minimiåldern. Befintliga åldersgränser anges i respektive artikelbeskrivning.

(2) Genom att skicka din beställning försäkrar du att du har uppnått den lagstadgade minimiåldern och att den information du har lämnat om ditt namn och din adress är korrekt. Du är skyldig att se till att endast du själv eller personer som du har bemyndigat att ta emot leveransen och som har uppnått den lagstadgade minimiåldern tar emot varorna.

(3) I den mån vi enligt lag är skyldiga att genomföra en ålderskontroll ska vi instruera den logistiktjänsteleverantör som fått i uppdrag att överlämna leveransen endast till personer som har uppnått den lagstadgade minimiåldern och att i tveksamma fall låta visa upp identitetskortet för den person som tar emot varorna för ålderskontrollen.

(4) I den mån vi i respektive artikelbeskrivning anger att du måste ha fyllt 18 år för att kunna köpa varorna, ska ovanstående punkter 1-3 gälla med förbehållet att myndighetsåldern måste föreligga i stället för den lagstadgade minimiåldern.
______________________________________________________________________________________

II. kundinformation

1. Säljarens identitet.

André Roessler

Ulmer Street 14

15566 Schöneiche nära Berlin
Tyskland
Telefon: 0179 126 58 12
E-post: info@nogutter.de

Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform), som finns på https://ec.europa.eu/odr.

2 Information om ingående av avtalet

De tekniska stegen för ingående av avtalet, själva ingåendet av avtalet och möjligheterna till korrigering sker i enlighet med bestämmelserna "Ingående av avtalet" i våra allmänna villkor (del I).

3. avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1 Avtalsspråket är svenska.

3.2 Vi lagrar inte hela avtalstexten. Innan du skickar beställningen via systemet med kundkorg på nätet kan du skriva ut avtalsuppgifterna eller spara dem elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har mottagit beställningen skickas beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna affärsvillkoren till dig på nytt via e-post.

3.3 Vid offertförfrågningar utanför systemet med kundkorg online får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande anbud i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Varornas eller tjänsternas väsentliga egenskaper.

De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5 Priser och betalningsvillkor

5.1 De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2 Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan hämtas via en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat i samband med beställningsprocessen och ska betalas av dig, såvida inte gratis leverans har utlovats.

5.3 De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.4 Om inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna ska de betalningsfordringar som följer av det ingångna avtalet betalas omedelbart.

6. leveransvillkor.

6.1 Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella leveransbegränsningar finns under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.2 Om du är konsument är det lagstadgat att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan under transporten inte övergår till dig förrän varorna överlämnas till dig, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har utsetts av företagaren eller en person som på annat sätt har utsetts att utföra transporten.

Om du är företagare är det du som ansvarar för leverans och transport.

7. lagstadgat ansvar för fel

7.1 Ansvaret för defekter i våra varor och tjänster regleras av bestämmelsen "Garanti" i våra allmänna villkor (del I).

7.2 Som konsument uppmanas du att omedelbart efter leveransen kontrollera varorna för att se om de är kompletta, om det finns uppenbara fel och transportskador och att meddela oss och transportören eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte gör det har det ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

senaste uppdatering: 27.01.2019